Öý dokma önümleriniň dürli görnüşleri

Öý dokma önümçiligi
Öý dokma önümleri, dokma önümlerini öý maksatlarynda ulanmagy öz içine alýan tehniki dokma pudagydyr.Öý dokma önümleri içerki giňişlikler we mebel bilen iş salyşýan içki gurşawdan başga zat däl.Öý dokma önümleri, esasan, keýpimizi üpjün edýän we adamlara akyl rahatlygyny berýän funksional we estetiki aýratynlyklary üçin ulanylýar.

Öý dokumasynyň kesgitlemesi
Öý dokma önümleri öý mebelleri üçin ulanylýan dokma hökmünde kesgitlenip bilner.Esasan öýlerimizi bezemek üçin ulanylýan dürli görnüşli we bezeg önümlerinden ybarat.Matalar öý dokma önümleri üçin ulanylýar, tebigy we adam tarapyndan öndürilen süýümlerden durýar.Matalary has berkitmek üçin käwagt bu süýümleri hem garyşdyrýarys.Adatça, öý dokma önümleri dokamak, örmek, örmek, örmek ýa-da süýümleri bilelikde basmak arkaly öndürilýär.

Öý dokma önümleriniň dürli görnüşleri
Öý esbaplarynyň ep-esli bölegi dokma önümlerinden durýar.Bu mebelleriň bir bölegi öý hojalygyna mahsus bolup, gurluşygyň we düzüminiň käbir umumy usullaryna laýyklykda ýasalýar.Esasy zatlar, listler we ýassyk ýassyklar, ýorganlar, terri polotensalary, stol matalary, halylar we halylar ýaly toparlara bölünip bilner.

Sahypalar we ýassyklar
Sahypalara we ýassyk ýassyklaryna salgylanmalar, köplenç pagta ýa-da pagta / poliester garylan ýüplükler bilen dokalan matalar bilen baglanyşyklydyr.Easyeňil ideg, demir ýok häsiýetleri bar bolsa, şeýle bellik edilendir.Çarşuwalaryň we ýassyk ýassyklarynyň zygyr matadan, ýüpekden, asetatdan we neýlondan öndürilendigini bellemek bolar;konstruksiýalar düzlükden atlas dokamak ýa-da trikota to bilen tapawutlanýar.

Sahypalar we ýassyklar

Sahypalar we ýassyk ýassygy sapaklaryň sanyna görä görnüşlere görä kesgitlenýär: 124, 128, 130, 140, 180 we 200. Hasap näçe köp bolsa, dokma ýakyn we birmeňzeş bolar;dokma näçe ykjam bolsa, geýmäge garşylyk şonça-da ýokarydyr.

Sahypalar we ýassyk ýassyklary adatça bellik edilýär.Emma olary hemişe hil taýdan barlap bolýar.Matany ýagtylyga çenli saklamak bilen, onuň berk, ýakyn we birmeňzeş dokalandygyny anyklap bolýar.Smoothuwaş görünmeli.Uzynlyk we çyzykly sapaklar tegmillerde galyň ýa-da inçe däl-de, birmeňzeş galyňlykda bolmaly.Gowşak ýerler, düwünler ýa-da palçyklar bolmaly däldir we ýüplükler göni we döwülmeli.


Iş wagty: 28-2021-nji maý