Habarlar

 • Öý dokma önümleri

  Apronlar: Professional öý hojalygy işgärleri siziň işgärleriňiziň bir bölegidigini görkezýär.Aşhana apronlary ýokaşma howpunyň öňüni alýar.Perron geýmegiň ýönekeý ädimi bu töwekgelçiligi azaltmak üçin uzak ýol geçip biler.Mundan başga-da, perron eşikleriňiziň iýmit bilen gatnaşyga girmeginiň öňüni alýar ...
  Koprak oka
 • Öý dokma önümleriniň dürli görnüşleri

  Öý dokma önümçiliginiň tanyşdyrylyşy Öý dokma önümleri, dokma önümlerini öý maksatlarynda ulanmagy öz içine alýan tehniki dokma pudagydyr.Öý dokma önümleri içerki giňişlikler we mebel bilen iş salyşýan içki gurşawdan başga zat däl.Öý dokma önümleri esasan işlemek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dokma sarp etmek

  Dokma sarp ediş Dokma önümleri, köplenç egin-eşik we ýumşak mebel bilen baglanyşyklydyr, bu birleşme dokma önümleriniň stiline we dizaýnyna uly ähmiýet berýär.Bular umumy önümçilik önümçiliginiň ep-esli bölegini sarp edýär.Egin-eşikde matanyň ulanylyşynyň üýtgemegi Uly üýtgeşmeler bolup geçdi ...
  Koprak oka