Öý dokma önümleri

Apronlar: Professional öý hojalygy işgärleri siziň işgärleriňiziň bir bölegidigini görkezýär.Aşhana apronlary ýokaşma howpunyň öňüni alýar.Perron geýmegiň ýönekeý ädimi bu töwekgelçiligi azaltmak üçin uzak ýol geçip biler.Mundan başga-da, perron eşikleriňiziň iýmit, mikroblar, tozan, saç we ş.m. bilen täsirleşmeginiň öňüni alýar Çap edilen apronlar belli bir derejede mikroorganizmleriň öňüni almak üçin päsgelçilik bolup hyzmat edýär, şeýle hem saç, tozan we kir ýaly fiziki hapalar.Restoran apronlary belli bir derejede mikroorganizmleriň öňüni almak üçin päsgelçilik bolup hyzmat edýär, şeýle hem saç, tozan we kir ýaly fiziki hapalar.Restoran apronlary iýmit bilen iş salyşýan ýa-da nahar taýýarlaýan ýerde işleýänleri talap edýär.Apronlar islendik gural ýaly iýmit howpsuzlygy guralydyr.Restoranda işleýän wagtyňyz köýnegiňizi arassalap bilersiňiz.Pagta apronlary: Pagta aprony köp ýerlerde hassahanalarda, myhmanhanalarda, barlaghanalarda, eşikleri we derini tötänleýin tegmillerden we yzlardan goramak üçin ulanylýar.Professional perron, işiňiziň keşbine üns berýändigini we işgärleriňiziň bir topara degişlidigini görkezýär.Şeýle hem, telekeçiligi ösdürmek üçin.
Aşhana apronlary: Aşhana apronlary ýokaşma howpunyň öňüni alýar.Perron geýmegiň ýönekeý ädimi bu töwekgelçiligi azaltmak üçin uzak ýol geçip biler.Öýjük eşikleriňiziň iýmit, mikroblar, tozan, saç we ş.m. bilen gatnaşyga girmeginiň öňüni alýar. Geýimlerimiziň ot alýandygy hakda köp eşidýäris, ownuk ýanmalar hem gündelik nahar bişirmegiň bir bölegi.Diňe perron geýmek bilen, ähli boş eşiklere girýär we matalarymyz bedenimize berk berkidilýär.Aşhana ähli nahar bişirmek, wagtal-wagtal dökülmeler, ýag sepmek, ýuwujy gaplardan suw bilen hapalanmaga ýykgyn edýär, hemmesi eşigiňize girip biler, käbir tegmiller hem boýnuýogyn bolup biler.Perron eşikleriňizi saklamazdan bu tegmilleriň hemmesini alyp biler.
Çap edilen apronlar: Çap edilen apronlar belli bir derejede mikroorganizmleriň öňüni almak üçin päsgelçilik bolup hyzmat edýär, ýöne esasanam saç, tozan we kir ýaly fiziki hapalar.Iýmit bilen iş salyşýan ýa-da iýmit taýýarlaýan ýerde işleýän apronlar talap edilýär.Apronlar islendik gural ýaly iýmit howpsuzlygy guralydyr.Restoranda işleýän wagtyňyz köýnegiňizi arassalap bilersiňiz.RestoranAprons: Restoran Apronlary mikroorganizmleriň belli bir derejede, ýöne esasanam saç, tozan we kir ýaly fiziki hapalaýjy maddalaryň öňüni almak üçin päsgelçilik bolup hyzmat edýär.RestoranAprons iýmit bilen iş salyşýan ýa-da iýmit taýýarlaýan ýerde işleýän adamlardan talap edilýär.Apronlar islendik gural ýaly iýmit howpsuzlygy guralydyr.Restoranda işleýän wagtyňyz köýnegiňizi arassalap bilersiňiz.


Iş wagty: 28-2021-nji maý