Dokma sarp etmek

Dokma sarp etmek
Dokma önümleri köplenç egin-eşik we ýumşak mebel bilen baglanyşdyrylýar, bu dokma önümleriniň stiline we dizaýnyna uly ähmiýet berýär.Bular umumy önümçilik önümçiliginiň ep-esli bölegini sarp edýär.

Egin-eşikdäki matanyň ulanylyşyny üýtgetmek
Geýim üçin ulanylýan matalarda uly üýtgeşmeler bolup geçdi, agyr ýüň we iň erbet kostýumlar ýeňil materiallar bilen çalşyryldy, köplenç tebigy we sintetiki süýümleriň garyndysyndan ýasaldy, belki içerdäki ýyladyşyň gowulaşmagy sebäpli.Düwürtükli ýüplüklerden tikilen matalar dokalan matalaryň ornuny tutýar, trikotawear eşikler esasanam ýerlikli bolan gündiz we agşam köýnek geýiminde resmi dällikden has tötänleýin eşiklere meýilli tendensiýa bar.Sintetiki süýümli matalaryň ulanylmagy aňsat ideg düşünjesini döretdi we ozal näzik ýagty we diafon matalary has çydamly etdi.Elastomer süýümleriniň ornaşdyrylmagy esasy egin-eşik söwdasyny özgertdi we her dürli görnüşli ýüplükleriň ulanylmagy ýakyn, ýöne amatly daşky eşikleri öndürdi.

Egin-eşik öndürijiler ozal at çapyşyklaryndan ýasalan baglanyşyklary ulanýardylar, soň bolsa geçiniň saçlary, soň bolsa rezin bilen bejerilen viskoz etraby bilen çalşylýar.Häzirki wagtda birleşýän baglanyşyklar we dürli ýuwulýan sintetika giňden ulanylýar.Egin-eşigiň işleýşi, ulanylýan baglanyşyk we ulanylýan tikin sapaklary ýaly faktorlara uly täsir edýär.

Senagat matalary
Matalaryň bu synpy kompozisiýa önümlerini, gaýtadan işleýän matalary we göni ulanylýan görnüşleri öz içine alýar.

Kompozisiýa önümleri
Kompozisiýa önümlerinde matalar rezin we plastmassa ýaly beýleki materiallar bilen kompozisiýalarda güýçlendiriji hökmünde ulanylýar.Örtük, emdirmek we laminirlemek ýaly prosesler tarapyndan taýýarlanan bu önümlere tekerler, guşak, şlanglar, çişirilýän zatlar we ýazuw-lenta matalar girýär.

Matalary gaýtadan işlemek
Gaýtadan işleýän matalar dürli öndürijiler tarapyndan süzmek, dürli süzmek we barlamak üçin ulanylýan matalary berkitmek, täjirçilik kir ýuwmak üçin metbugat örtükleri we ýuwulanda torlary bölmek üçin ulanylýar.Dokma önümçiliginde, yzky çal reňkler çap edilýän matalara goldaw hökmünde ulanylýar.

Göni ulanylýan matalar
Göni ulanylýan matalar çukurlar we örtükler, tarpulinler, çadyrlar, açyk mebel, goşlar we aýakgap ýaly taýýar önümlere öndürilýär ýa-da goşulýar.

Gorag eşikleri üçin matalar
Harby maksatly matalar ýygy-ýygydan agyr şertlere çydamly bolmalydyr.Ulanylyşynyň arasynda Arktika we sowuk howa eşikleri, tropiki eşikler, çüýremäge çydamly materiallar, web, çişirilen durmuş ýelekleri, çadyr matalary, howpsuzlyk guşaklary, paraşýut mata we eşikler bar.Mysal üçin, paraşýut mata takyk aýratynlyklara laýyk gelmelidir, howanyň gözenekliligi möhüm faktor bolup durýar.Kosmos syýahatynda ulanylýan eşikler üçin täze matalar hem işlenip düzülýär.Gorag eşiklerinde gorag bilen rahatlygyň arasynda inçe deňagramlylyk zerurdyr.

Dokma önümleriniň köp ulanylmagy häzirki durmuşyň ähli ugurlaryna diýen ýaly girýär.Käbir maksatlar üçin plastmassa we kagyz önümleriniň ösüşi sebäpli dokma önümleriniň roly kynlaşdyrylýar.Häzirki wagtda bularyň köpüsinde belli bir çäklendirmeler bar bolsa-da, häzirki bazarlary saklamak we düýbünden täze ugurlara ýaýramak bilen gyzyklanmaly dokma öndürijilerine has uly kynçylyk döredip, olaryň gowulaşmagy ähtimal.


Iş wagty: 28-2021-nji maý