Ro Christmasdestwo keşdesi 100% pagta wafli aşhana polotensasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ro Christmasdestwo keşdesi 100% pagta wafli aşhana polotensasy ýokary hilli, amaly we estetiki aşhana polotensasydyr.Polotensa ýumşak we el degirmek üçin amatly 100% pagta materialyndan ýasalýar.Şol bir wagtyň özünde, ajaýyp siňdiriji öndürijiligi bar, bu size dürli suw tegmillerini, ýag tegmillerini we tegmilleri çalt süpürip, aşhanaňyzy arassa we tertipli saklamaga kömek edip biler.Ajaýyp çydamlylygyndan başga-da, saçyň dökülmegi we reňk problemalary barada aladalanman uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz.

Mundan başga-da, bu aşhana polotensasynyň özboluşly aýratynlygy bar: Täze ýyl möwsüminde has baýramçylyk we yssy atmosfera goşmak üçin ajaýyp Ro Christmasdestwo nagyşlary bilen bezelendir.Bu nagyşlar ýokary hilli sapak bilen nagyşlanýar, ýykylmak aňsat däl, reňk ýitýär, hatda gaýta-gaýta ýuwulmagy onuň gözelligine täsir etmese-de.

Bulardan başga-da, Ro Christmasdestwo keşdesi 100% pagta wafli aşhana polotensalar dürli ýagdaýlarda islegleriňize laýyk 10 x 17 “ululykda bolýar.Onuň galyňlaşdyrylan dizaýny, polotensany has çydamly edýär we uzak wagtlap çişirilmän ulanylyp bilner.Reňk saýlamak nukdaýnazaryndan bu polotensanyň diňe bir adaty Ro Christmasdestwo reňkini däl, eýsem ýönekeý we sahy görnüşini saýlamak üçin iki sany gyzyl we ak reňk bar.

Jemläp aýtsak, ýokary hilli, çydamly, estetiki taýdan ýakymly we amaly aşhana polotensasyny gözleýän bolsaňyz, Ro Christmasdestwo keşdesi 100% pagta wafli aşhana polotensasy.Softumşak we çydamly, solmaz, saç;Şol bir wagtyň özünde, aşhana baýramçylyk atmosferasyny goşmak üçin ajaýyp Ro Christmasdestwo nagyşlary bilen bezeldi.Bu polotensa Täze ýyl möwsüminde sizi has bagtly we rahat eder.


  • Öňki:
  • Indiki: