Çap edilen mikrofiber plýa beach polotensasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň soňky önümimiz - Çap edilen Mikrofiber kenar polotensasy bilen tanyşdyrmak!Deňizde ýa-da howuzda wagt geçirmekden lezzet alýanlar üçin ýörite döredilen bu polotensa täze halaýan aksessuarlaryňyza öwrüler.Qualityokary hilli mikrofiber materialdan ýasalan, ýeňil, siňdiriji we çalt guradýar, bu bolsa deňiz kenaryndakylar üçin iň oňat saýlama bolýar.

Çap edilen Mikrofiber kenar polotensamyz, kelläňizi öwürjek ajaýyp dizaýnlary görkezýär.Saýlamak üçin dürli üýtgeşik yzlar bilen, modanyň we funksiýanyň ajaýyp garyndysyndan lezzet alyp, şahsy stiliňizi beýan edip bilersiňiz.Dizaýnlaryň janly, goýy reňkleri, bu polotensany islendik plýa beach söýüjisi üçin hökmany zat edip, hökman beýan eder.

30 ″ x 60 at derejesinde, polotensamyz size ýeterlik derejede örtügi üpjün etmek üçin ýeterlikdir, şol bir wagtyň özünde-de plýa bag sumkanyňyza aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner.Mikrofiber materialy diýseň ýumşak we amatly, gumda ýatmak ýa-da ummanda batandan soň guramak üçin ajaýyp edýär.

Çap edilen Mikrofiber kenar polotensamyzyň iň gowy zatlarynyň biri köp taraplylygydyr.Şeýle hem ýoga matasy, piknik ýorgan ýa-da ýakymly, ulaldylan şarf hökmünde ulanylyp bilner.Arassalamak we saklamak aňsat, köp ýuwlandan soňam kiçelmez ýa-da solmaz.Kir ýuwýan maşyna taşlaň we indiki plýa beach syýahatyna gitmäge taýyn bolar.

Kompaniýa hökmünde hem işleýän hem-de ajaýyp ýokary hilli önüm öndürmek bilen buýsanýarys.Çap edilen mikrofiber kenar polotensamyz hem muňa degişli däldir.Seresaplylyk bilen saýlanan materiallardan başlap, dizaýndaky jikme-jikliklere çenli, siziň söýjekdigiňizi bilýän önüm döretdik.Şeýlelik bilen, plýa beachda bir gün meýilleşdirýärsiňizmi, dynç günleri dynç alýarsyňyzmy ýa-da hammamyňyz üçin täze polotensa gerekmi, Çap edilen Mikrofiber kenar polotensamyz iň oňat saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki: