Mikrofiber arassalaýjy eşik

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mikrofiber arassalaýjy eşigimizi tanatmak, ýüzlerini arassa we hapa we kirsiz saklamak bilen gyzyklanýan her bir adam üçin hökmany zat.Mikrofiber matamyz ajaýyp ýumşak we ýumşak ultra-inçe sintetiki süýümlerden ýasalyp, aýna, ekranlar we kamera linzalary, smartfonlar we äýnek ýaly näzik ýüzler ýaly ähli ýüzler üçin amatly bolýar.

Arassalaýjy mata 12 ″ x 12 measures ölçär, bu arassalananyňyzda işlemek üçin köp ýeriň boljakdygyny aňladýar.300 GSM-de (inedördül metr üçin gram), şeýle hem ajaýyp ýeňil we işlemek aňsat.Arassalamak üçin ekologiýa taýdan amatly görnüşe öwürýän ýuwujy serişdelere ýa-da himiki serişdelere zerurlyk bolmasa-da, onuň nähili gowy işleýändigine düşünersiňiz.

Mikrofiber arassalaýjy eşigimiz diňe bir ajaýyp arassalaýjy gural däl, eýsem gaty çydamly.Netijesini ýitirmezden ýa-da ömrüni gysgaltman, ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.Ony gury we çygly arassalamak üçin ulanyp bilersiňiz, ony her kimiň öýi, ofisi ýa-da awtoulagy üçin maksatly arassalaýjy enjam edip bilersiňiz.

Mikrofiber arassalaýjy eşigimize maýa goýmak, enjamlaryňyzyň, ekranlaryňyzyň we ýüzleriňiziň daşky gurşawa zyýan berip biljek bir gezek ulanylýan süpürgiçlere ýa-da kagyz polotensalaryna ýüz tutmazdan arassa we arassa bolmagyny üpjün etmek üçin tygşytly çözgütdir.Bu pul üçin ajaýyp gymmatlyk we hiç wagt bolmazlygy isleýän köpugurly arassalaýyş önümi.

Sözümiziň ahyrynda, mikrofiber arassalaýjy eşigimiz, öý eýesi, ofis işgäri ýa-da syýahatçy bolsun, her kim üçin möhüm aksessuar.Häzirki zaman durmuş ýörelgelerine laýyk gelýän ajaýyp dizaýn, arassa ýüzleri aňsatlyk bilen saklamaga kömek edýän akylly we ygtybarly guraldyr.Mikrofiber arassalaýjy eşigimiz bilen arassalamak şemal bolar!


  • Öňki:
  • Indiki: