Sowgat bukjasy 100% pagta aşhana polotensaly mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sowgat bilen örtülen 100% pagta aşhanasy Towuk salfetkasy giňden tanalýan ýokary hilli aşhana önümidir.100% pagta materialyndan ýasalýar, ol diňe bir ýumşak we rahat degmek bilen çäklenmän, eýsem ajaýyp suw siňdiriş aýratynlyklaryna hem eýe.Aşhanadaky suw ýa-da ýagly tegmiller bilen iş salyşýarsyňyzmy, bu polotensany çalt süpürip, aşhanaňyzy we aşhanaňyzy arassa we gurak saklar.

Polotensada aşhanaňyzy arassa we tertipli saklaýan we gaýta-gaýta ulanylandan soňam öçmejek bakteriýa we dezodorant häsiýetleri bar.Onuň köp reňkli dizaýn stili, gündelik arassalamak ýa-da nahar bişirmek üçin ulanylsa-da, aşhanada erkin gabat gelmäge mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, polotensa sowgatlary hasam owadanlaşdyrýan ýaly, ajaýyp sowgat örtügi bilen gelýär.Diňe öýi arassalamak üçin ulanyp bolman, dostlaryňyza, garyndaşlaryňyza ýa-da hyzmatdaşlaryňyza özüňizi nähili duýýandygyňyzy görkezmek üçin sowgat hökmünde hem berip bilersiňiz.

Gysgaça aýdanyňda, ýokary hilli, amaly we ekologiýa taýdan arassa aşhana önümini gözleýän bolsaňyz, 100% pagta aşhana polotensaly salfetkalar bilen örtülen sowgat.Bu diňe bir netijeli arassalanmaga kömek edip bilmez, bakteriýalara garşy, dezodizasiýa, solmaz we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir, gaplamak ajaýyp, sowgatlar üçin amatly we aşhanaňyzda möhüm kömekçi bolup durýar.Öý hojalygyny arassalamak, sowgat ýa-da iş sowgady hökmünde ulanylsa-da, iň gowy saýlan zadyňyz bolar.


  • Öňki:
  • Indiki: