100% pagta perron

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň ýokary hilli Pagta Apron bilen tanyşdyrmak - islendik aşhana üçin ajaýyp goşundy!Hünärmen aşpez, iýmit höwesjeňi ýa-da öý işgäri bolsaňyzam, perronymyz size ajaýyp görüner we eşikleriňizi dökülmelerden we tegmillerden gorar.

100% pagta bilen ýasalan bu perron ýumşak, dem alýan we geýmek üçin amatly.Senagat derejesindäki mata berk we çydamly bolup, ony gündelik ulanyş üçin ajaýyp edýär.Tebigy pagta süýümi, perronyň gipoallergen bolandygyny, duýgur deri bolan adamlar üçin idealdygyny aňladýar.

Biziň perronymyz, erkeklere-de, aýallara-da ajaýyp görünýän uniseks görnüşli ajaýyp we ajaýyp dizaýna eýe.Düzülip bilinýän boýnuň kemeri we uzyn bil baglary, bedeniň ähli görnüşlerine siňdirilmegini we ygtybarlylygyny üpjün edýär.Perron 28 dýuýmdan 32 dýuým ölçäp, eşikleriňizi aşhanadaky dökülmelerden we dökülmelerden goramak üçin ýeterlik derejede üpjün edýär.

Öýjükli we goragly bolmakdan başga-da, äheňli we köp taraply.Ajaýyp we wagtlaýyn dizaýn, islendik aşhana bezegini ýa-da eşigini doldurýandygyny, aşpezler, çörek bişirijiler we öý eýeleri üçin ajaýyp sowgat edýändigini aňladýar.Şeýle hem, perron nahar bişirmek üçin gap-gaçlary, resept kartalaryny we beýleki zerur zatlary saklamak üçin ajaýyp uly jübü bilen gelýär.

Alada etmek aňsat, Pagta Apronymyz maşyn bilen ýuwulýan we guradyjy üçin amatly.Arassa we täze bolmagy üçin kir ýuwýan maşyna sowuk temperaturada zyňyň.Öýjük, ýyrtyklara we gysylmalara-da garşy durýar, şonuň üçin köp ýuwlandan soň hem hemişe arassa we görnükli görünýär.

Biziň aşhanamyz aşhanada ulanylmakdan başga-da, dürli çärelere - agşamlyk naharlaryny geçirmekden başlap, howluda barbekelere çenli ulanylyp bilner.Köpugurly dizaýn, haýsy pursatda bolsa-da, hemişe özüňizi gowy görmegiňizi we goragly bolmagyňyzy üpjün edýär.

[Kompaniýanyň adynda] müşderilerimize ýokary hilli, işleýän we ajaýyp önümler hödürleýäris.Pagta apronymyz hem muňa gabat gelmeýär, amalylygyň, stiliň we çydamlylygyň ideal utgaşmasydyr.Şu günki zakaz ediň we aşhanaňyzdaky hiliň tapawudyny başdan geçiriň!


  • Öňki:
  • Indiki: