3 100% pagta peç ellik, küýzegär, aşhana polotensasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu önüm toplumynda üç sany 100% pagta önümi bar: iki peç, küýzegär we aşhana polotensasy.Bu toplum aşhanada bişirmek üçin hökmany esbapdyr.100% pagta ýumşak, rahat we dem alýan tebigy material bolup, ony bişirmek üçin ajaýyp edýär.Bu önümiň birnäçe aýratyn aýratynlygy bar, birinjisi onuň materialy.Himiki goşundylar bolmazdan 100% pagtadan öndürilip, iýmit bilen uzak wagtlap aragatnaşyk saklamak üçin amatly bolýar.Ikinjisi, onuň garga garşy çykyşy.Elleriňizi we planşetiňizi has ýokary temperaturada ýanmakdan goraýar.Againene-de ajaýyp suw siňdirişi bar.Çörek bişirilende, hamyr ýa-da beýleki iýmitler taýagy ýa-da elleri ýelmeşdirýär we bu önüm artykmaç çyglylygy çalt we aňsat süpürmäge kömek edýär.Önüm toplumy hem gaty berkdir.Zeper ýetmeginden ýa-da deformasiýasyndan gorkman, aňsatlyk bilen suwda ýuwup bolýar.Kitap üç dürli bölekden ybarat bolansoň, üçüsini bir wagtyň özünde satyn almagyň ýerine aňsatlyk bilen çalşyp ýa-da haýsydyr birini özbaşdak ulanyp bilersiňiz.Netijede, bu önüm örän işleýär.Diňe öý aşhanasynda däl, täjirçilik aşhanasynda ýa-da çörekhanada hem ulanylyp bilner.Umuman aýdanyňda, bu önüm toplumy örän amaly, ekologiýa taýdan arassa we çydamly, çörek bişirilende elleriňizi we planşetiňizi goramak üçin gowy kömekçi.


  • Öňki:
  • Indiki: